In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Enro energy verzorgt voor haar klanten o.a. de volgende werkzaamheden:

 • (Jaarlijkse) inkoop van energie
 • Aanvraag capaciteitswijziging (indien van toepassing)
 • Aanvraag prio plaatsing slimme meter(s) (indien van toepassing)
 • Monitoring verbruik van uw aansluitingen welke in bezit zijn van slimme meter(s)
 • Clustering energiebelasting (indien van toepassing)
 • Overige adviezen

Hierbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. We vinden het van groot belang dat ter zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen
 • Je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden wordt gebruikt
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jou aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Teneinde onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren kunnen wij de volgende  persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen
 • Kopie identiteitsbewijzen
 • Bankrekeningnummer

Tevens kunnen uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden voor promo doeleinden, bijvoorbeeld als referentie op onze website of in social media artikelen. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan en ons hiervoor alleen beperken tot de relevante persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen (betrouwbaar te achten) derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bij voorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering en cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. We hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en at onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat de onderliggende opdracht beëindigd wordt zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie en wijzigen van jouw gegevens.

 • Op jouw (schriftelijk) verzoek zullen wij je inzage geven in de betreffende persoonsgegevens
 • Op jouw (schriftelijk ) verzoek zullen wij de betreffende persoonsgegevens opzoeken, wijzigen of verbeteren;

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie en/of wijziging bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.